Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2011
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-60-7
Pages: 446

Recenzowana praca stanowi pokłosie drugiej edycji konkursu na innowacyjny artykuł lub esej, ogłoszony w ramach projektu „Debiut naukowy 2011”, a realizowany przez raciborskie Biuro Prof. dra hab. inż. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego, we współpracy z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w terminie 11.04 – 30.10.2011 r. Adresatami tego konkursu byli studenci różnych uczelni i kierunków studiów oraz słuchacze studiów doktoranckich organizowanych w tych uczelniach w Polsce i w Ukrainie. Warto, zatem podkreślić, iż druga edycja tegoż konkursu (pierwsza odbyła się w 2010 roku) została umiędzynarodowiona, co w sposób zasadniczy artykułuje znaczenie projektu i podnosi rangę recenzowanej pracy do międzynarodowej publikacji. W konkursie „Debiut naukowy 2011” wzięło udział, z polskiej strony, kilkudziesięciu studentów i doktorantów reprezentujących Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Główną Handlową, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i wiele innych. Jednym z najważniejszych celów konkursu było, podobnie jak w pierwszej edycji, umożliwienie studentom i doktorantom opublikowania własnego, naukowego tekstu w formie artykułu lub eseju, w recenzowanej pozycji. Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie w terminie do 30 października 2011 r. własnego opracowania tekstu, w którym autor przedstawia swój pogląd, pomysł, punkt widzenia na wybrany przez siebie problem (zagadnienie), pod warunkiem, iż będzie on omówiony w aspekcie zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie będzie spełniał kryterium naukowości. (Z recenzji)