„(…) Problemy podjęte w recenzowanej książce odnoszą się do (…) celów, poleceń i pytań. Z tego powodu uważam ją za wartościową i przydatną lekturę szerokich rzesz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów. Kwestie rozumienia roli poleceń i pytań w procesach dydaktycznych, opanowania umiejętności ich formułowania, dostosowania do realizowanych celów i możliwości ucznia, łączenia w struktury z wywoływanymi skutkami, stanowić mogą dla czytelnika istotny wymiar i wartość książki. (…) W książce Autorka wykorzystała literaturę z zakresu dydaktyki i metodyki kształcenia wczesnoszkolnego, semiotyki, prakseologii, logiki pytań i metodologii. Dzięki temu podstawowe dla procesu dydaktycznego fakty – cele i związane z nimi polecenia oraz pytania – zostały ukazane w wielu wymiarach, uzyskały nową jakość. Teoretyczny kontekst kształcenia wczesnoszkolnego został wyraźnie poszerzony, a refleksja i związane z nią rozumienie funkcji celów, jak też roli poleceń i pytań w dyskursie edukacyjnym stało się pełniejsze. Bezsprzeczną zaletą książki jest odwołanie się do zaznaczonej w tytule prakseologii, dyscypliny nie często przywoływanej w pracach pedagogicznych, a z racji swego ogólnego charakteru umożliwiającej przeprowadzanie interesujących i poznawczo owocnych analiz, tak empirycznych faktów, jak i teoretycznego dorobku nauk o edukacji. W opiniowanej książce na uwagę zasługuje teoretyczno-ilustratywny sposób prezentowania wyróżnionych wyżej zagadnień. Autorka, odwołując się do literatury przedmiotu, przedstawia własne stanowisko i pomysły, podając przy tym stosowne przykłady wraz z ich analizą i interpretacją. Przyjęty sposób wpływa na przejrzystość wywodu. (…)”. (Z recenzji)