Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-947623-3-9
Pages: 318

Książka oddawana do rąk czytelnika dotyka ważnych obecnie zagadnień stojących zarówno przed gospodarką polską, europejską, jak i w skali globalnej. Adresowana jest ona do naukowców zajmujących się omawianą problematyką biznesu gospodarki i zarządzania, do studentów różnych kierunków studiów, a także do praktyków życia gospodarczego i decydentów różnych szczebli zarządzania. Autorzy rozważają m.in. następujące kwestie czy zasada in dubio pro tributario - jedna ze zmian wprowadzanych w nowej ordynacji podatkowej, której zadaniem jest wyrównanie szans podatników w konfrontacji z fiskusem - może być instrumentem zbliżającym do wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP idei demokratycznego państwa prawa, starają się odpowiedzieć na pytanie jak wejście w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym może wpłynąć na przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy kraju. Poruszają problematykę wymogów prawnych, które spełnić musi konsument celem uruchomienia postępowania sądowego związanego z upadłością konsumencką. Dokonują charakterystyki kodeksów etycznych obowiązujących w urzędach gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gmin z województwa opolskiego oraz ukazują rolę kodeksów etycznych w zarządzaniu różnorodnością kulturową, a także przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników województwa śląskiego. Dokonuje charakterystyki nowego modelu zarządzania - zarządzania humanistycznego – w perspektywie trzech wartości etycznych: szacunku dla godności pracownika, etycznego uwarunkowania decyzji biznesowych oraz odpowiedzialności biznesu wobec interesariuszy. Podejmują się próby kompleksowego podejścia do identyfikacji obszarów CSR przedsiębiorstwa wraz z określeniem oczekiwań względem przedsiębiorstwa w każdym z nich, stawią tezę, iż sprawna komunikacja w organizacji jest warunkiem skutecznego zarządzania i dlatego każda organizacja powinna zbudować własny system komunikacji zorientowany na rozwiązywanie problemów. Podejmują problematykę zarządzania zasobami psychofizycznej energii jednostki w kontekście chińskiej kultury tworzenia bogactwa. Autorzy stawiają tezę, iż dla współczesnych korporacji człowiek, pomimo deklaracji na temat ich społecznej odpowiedzialności, staje się coraz częściej narzędziem stosowania nieetycznych technik wywierania wpływu oraz próbują odpowiedzieć na pytanie czy konsumenci i państwo mogą temu przeciwdziałać. Kolejny rozdział autorstwa dotyka procederu mobbingu w miejscu pracy. Podejmowane jest zagadnienie przedsiębiorstwa jako wspólnoty oparte na badaniach, którymi objęto 100 przedsiębiorców z całego kraju oraz zagadnienie możliwości etycznego funkcjonowania biznesu i firm w kontekście społeczeństwa postindustrialnego i cywilizacji określanej jako konsumpcyjna, a także konfliktu i znaczenia jego rozwiązywania w zarządzaniu organizacją. Podejmowany jest również temat przywracania pamięci w wielu relacjach społecznych w regionie Śląska Opolskiego. Dokonano analizy podstawowych zagrożeń jakie niesie ze sobą korzystanie z popularnych i łatwo dostępnych aplikacji mobilnych. Stawiają tezę, na przykładzie badania klubów fitness, że uwzględnienie optyki prospołecznej w komunikowaniu się firmy z otoczeniem może procentować nie tylko wizerunkowo. Kolejny autor postawił sobie za cel przedstawienie teorii odpowiedzialności w Szarijacie w odniesieniu do osób fizycznych i grup prowadzących działalność finansową, a kolejna autorka przedstawiła wyniki swoich badań empirycznych przeprowadzonych w Indiach w Assamie, dotyczących
istotnego statystycznie pozytywnego wpływu sieciowych powiązań na rozwój małych firm. Kolejny temat poświęcony jest omówieniu znaczenia programów etycznych w promowaniu kultury korporacyjnej. Autorzy skupili się także na analizie roli i znaczenia bezpieczeństwa dla tworzenia produktu turystycznego, a szczególnie roli bezpieczeństwa podczas wielkich imprez masowych. Podjęto temat wykorzystania paradygmatu post-fundamentalnego w etyce stosowanej oraz analizy ryzyka w zarządzaniu projektami zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach na Ukrainie. Dokonano syntezy głównych założeń dotyczących zrównoważonej globalizacji i sprawiedliwości oraz problematyki zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. W następnym rozdziale monografii autorka, na podstawie swoich badań empirycznych, podjęła się ważnego,
szczególnie w Indiach, zagadnienia przedsiębiorczości społecznej kobiet, ostatni artykuł podejmuje zagadnienia inicjatywy Chin tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku.